Ангилалд холбогдох сэдэв

Иргэн

Иргэний хууль

Ашгийн бус хуулийн этгээд

Сан

Холбоо

Хоршоо

Ашгийн хуулийн этгээд

Компани

Нөхөрлөл

Салбар, төлөөлөгчийн газар

Хуулийн этгээдийг татан буулгах

ХХК байгуулах

Гэрээний эрх зүй

Гэрээ, түүний төрөл

Гэрээ байгуулах арга

Гэрээ хүчин төгөлдөр байх

Гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзах

Гэрээ байгуулах арга, ажиллагаа

Гэрээ тайлбарлах

Иргэний хуулийг хэрэглэх

Гэрээний стандарт нөхцөл

Үүрэг дуусгавар болох

Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах арга

Анз

Дэнчин

Фидуци

Батлан даалт

Баталгаа

Барьцаа

Үүргийн гүйцэтгэлд саад болох үндэслэл

Төлөөлөл

Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч

Гэрээ

Сайн дурын

Хамгаалалтын арга

Аргагүй хамгаалалт

Гарцаагүй байдал

Өөртөө туслах үйлдэл

Гэр бүлийн эрх зүй

Гэрлэлт бүртгүүлэх

Гэрлэлт

Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлд бүртгүүлэх

Гэр бүл цуцлалт

Хүүхдийн тэтгэмж тогтоолгох

Нийгэм хамгааллын эрх зүй

Нийгмийн даатгал

Нийгмийн халамж

Хөдөлмөрийн эрх зүй

Хөдөлмөрийн гэрээ

Хамтын гэрээ

Хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар болох

Ажил олгогчийн санаачилгаар цуцлах

Хөдөлмөрийн маргаан

Ганцаарчилсан ба хамтын маргаан

Хууль зүйн хариуцлага

Амралтын цаг

Ээлжийн амралт

Ганцаарчилсан маргааныг шийдвэрлэх

Иргэний эрх зүйн хугацаа

Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа

Баталгаат хугацаа

Хөөн хэлэлцэх хугаца

Өмчийн эрх зүй

Өмчийн тухай

Өмчийн төрөл, хэлбэр

Төрийн өмч

Орон нутгийн өмч

Шашны өмч

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх үе шат

Шүүн таслан ажиллагааны оролцогчид

Шүүхийн харьяалал

Шүүхийн зардал

Шүүхийн нотолгоо

Иргэний хэрэг үүсгэх ажиллагаа

Шүүгч томилох

Эрүү

Эрүүгийн хууль

Гэмт хэрэг

Гомдол

Гэмтлийн зэрэг

Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн

Гэрч, хохирогч

Ял

Амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг

Эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг

Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг

Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг

Эдийн засгийн гэмт хэрэг

Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг

Авлигын гэмт хэрэг

Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг

Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг

Цахим мэдэээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг

Авто тээврийн эсрэг гэмт хэрэг

Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг

Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа

Эрүүгийн хэрэг үүсэх

Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах

Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаалт

Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаалтын хугацаа

Өмгөөлөгчийн эрх

Эрүүгийн хэргийн түдгэлзүүлэх үндэслэл

Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох

Прокурорын хяналт

Прокурорын яллах дүгнэлт

Авлигын тухай

Авлига

Авлигын нийтлэг хор аюул

Улс төрийн хүрээний авлига

Эдийн засгийн хүрээний авлига

Авлигын хэлбэр

Хээл хахууль

Шан харамж

Бэлэг

Тал тохой татах

Зүй бусаар тал өгөх, хөнгөлөлт үзүүлэх

Төр, захиргаа

Захиргааны ерөнхий хууль

Захиргааны байгууллага

Төрийн албан хаагч

Урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа

Нутгийн захиргааны байгууллага

Төрийн байгууллагад гомдол гаргах

Захиргааны албан тушаалтан

Гомдол

Өргөдөл

Санал, мэдэгдэл

Гомдлыг буцаан шилжүүлэх

Газрын тухай

Газрын маргаан

Газар өмчлүүлэх хэмжээ

Газар эзэмших хүсэлт, бүрдүүлэх материал

Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаа

Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаанд оролцогч

Захиргааны акт гаргах ажиллагаа

Захиргааны актын хэлбэр, төрөл

Захиргааны бичмэл актад тавигдах шаардлага

Захиргааны гэрээ

Захиргааны акт

Алдаатай захиргааны акт

Маргаан бүхий захиргааны акт

Захиргааны акт гаргахыг даалгах

Захиргааны актыг хүчингүйд тооцох

Захиргааны хэргийн нотлох баримт

Захиргааны хэргийн оролцогч

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Гуравдагч этгээд

Захиргааны хэрэг үүсгэх шүүгчийн ажиллагаа

Хуульч, Өмгөөлөгч, Эрх зүйчид 15

Та хууль зүйн зөвлөгөө, туслалцаа, үйлчилгээ авахдаа хуульч өмгөөлөгчдийн үйлчилгээ үзүүлэх журам болон үнэ тарифтай сайтар танилцаж, ойлгохгүй эргэлзэж байгаа зүйлээ урьдчилан лавлаж, тодруулах шаардлагатайг анхаарна уу.

Бүгдийг харах