Төлбөрт үйлчилгээний тухай
  • Асуултын хариултыг хэд хэдэн хуульчдын тусламжтайгаар түргэн шуурхай авах.
  • Гэрээний загвар гаргах, гэрээ бэлтгэх буюу таны байгуулах гэж буй асуудлын онцлогт тохируулан гэрээний загвар бэлтгэх үйлчилгээ. Эсээ бичлэг болон дипломны ажил.
  • Тулгамдсан эрх зүйн асуудлаар амаар биечлэн зөвлөгөө авах.
  • Бүх төрлийн өмгөөллийн үйлчилгээ /маргаанд оролцох/.
  • Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа.
  • Гэрээт ажил, үйлчилгээ.
  • Орчуулгын ажил Манай сайтын зүгээс улирлын асуултын давтамжийг үндэслэн судалгаа хийх;
  • Мөн түгээмэл асуудлаар шүүгч, хуульч, өмгөөлөгч, эрх зүйч нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр хэлэлцүүлэг хийх боломжтой.