Ашгийн хуулийн этгээд

     Өмчлөлтэй, тодорхой тооны эд хөрөнгөтэй, түүгээрээ эрх эдэлж үүрэг хүлээдэг, шүүхэд нэхэмжлэгч, хариуцагч байх чадвартай, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг, зохион байгуулалттай нэгдлийг хуулийн этгээд гэнэ.

Асуулт байхгүй байна