Салбар, төлөөлөгчийн газар

     Салбар гэж компаниас өөр газар байрлаж компаний үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байвал салбар компани гэнэ (хуулийн этгээдийн эрхгүй).

     Хуулийн этгээдийн өмнөөс эрх зүйн баримт бичиг бүрдүүлэх, гэрээ хэлцэл хийх зэрэг төлөөллийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг хэлнэ.

Асуулт байхгүй байна