Холбоо

     Хэд хэдэн этгээд сайн дураараа нэгдэж үүсгэн байгуулсан нийгмийн тодорхой бүлэг хэсгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийг хэлнэ.

  • Гишүүнчлэлтэй
  • Санхүүжилтын хувьд нээлттэй.

Иргэний хуулийн 36 дугаар зүйл

Асуулт байхгүй байна