Хоршоо

     Нийгэм, эдийн засаг, соёлын нийтлэг хэрэгчээгээ хангах зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан хамтын удирдлага, хяналт, хариуцлага бүхий ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийг хэлнэ.

  • Гишүүнрүүгээ чиглэсэн, хэрэгчээгээ хангах үндсэн зорилготой
  • Хоршооны эд хөрөнгө дээр гишүүдийн хувийн хөрөнгөөр хариуцлага хүлээдэг
  • Хоршооны гишүүдийн тоо 25 хүрмэгц ТУЗ, хяналтын зөвлөл заавал байгуулна.

Хоршооны төрөл: барилга байгуулалтын, газар тариалангын, түүхий эд боловсруулалтын хадгаламж, зээлийн, эд бараа материал үйлдвэрлэлийн гэх мэт

Асуулт байхгүй байна