Хамгаалалтын арга

Иргэний эрх зүйн хамгаалалтын арга нь иргэний эрх зүйн зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийг арилгуулах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх арга хэлбэрийг хэлдэг. Иргэний хуулийн 9 дүгээр зүйл.

Асуулт байхгүй байна