Төлөөлөл

     Иргэн хуулийн этгээд иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцохдоо өөрөө эсвэл төлөөлөгчөөрөө дамжуулан оролцож болно.

     Төлөөллийг эрх зүйн чадамжгүй этгээдийн өмнөөс эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч оролцож болно.

Асуулт байхгүй байна