Гэрээ

Энэ нь өмгөөлөгч эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээ болон хуулийн этгээд захиргааны актыг захирамжаар гарган авах юм.

Асуулт байхгүй байна