Шүүхэд хандах

     Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 14 дүгээр зүйлийн нэгд "Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хууль шүүхийн өмнө тэгш байна", 16 дугаар зүйлийн 14-д "Монгол Улсы хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, ..., өөрийгөө өмгөөлөх, хууль зүйн туслалцаа авах ...эрхтэй" гэж заажээ.

Асуулт байхгүй байна