Нотлох баримт

Нотлох баримт гэдэг нь нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ, хариуцагч татгалзлаа нотолж буй хэрэгт ач холбогдолтой, үнэн зөв, хуульд заасан арга хэрэгслээр цуглуулсан баримтат мэдээллийг хэлнэ.

Нотолгооны хэрэгсэл

  1. Зохигч, гуравдагч этгээдийн тайлбар
  2. Гэрчийн мэдүүлэг
  3. Шинжээчийн дүгнэлт
  4. Эд мөрийн баримт
  5. Бичмэл баримт
  6. Шүүх хуралдааны тэмдэглэл
  7. Үзлэг туршилт тавьж олгох үйл ажиллагаа явуулсан тэмдэглэл
  8. Бусад
Асуулт байхгүй байна