Гэмтлийн зэрэг

"Гэмтэл" гэж гадаад орчны хүчин зүйл ( механик, физик, хими, биологи, сэтгэцийн)-ийн үйлчлэлийн улмаас хүний бие махбодийн эрхтэн тогтолцооны бүрэн бүтэн байдал, үйл ажиллагаа алдагдахыг хэлнэ.

Асуулт байхгүй байна