Шүүхийн шийдвэр

     Шүүхийн шийдвэр гэдэг нь шүүхээс тухайн хэргийн хянан шийдвэрлээд шийдвэр гаргаж буй хэлбэр юм.

Анхан шатны шүүхээс шийдвэр

Давж заалдах шатны шүүхээс магадлал

Дээд шатны шүүхээс тогтоол гарна.

Асуулт байхгүй байна