Захиргааны ерөнхий хууль

Захиргааны ерөнхий хууль нь 2015 онд УИХ-ын чуулганаар батлагдсан бөгөөд нийтийн эрх зүйн хүрээнд гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэн захиргааны байгууллагаас захиргааны акт, захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах, захиргааны гэрээ байгуулах замаар иргэн, хуулийн этгээдтэй харилцах үйл ажиллагааны эрх зүйн суурь зохицуулалтыг бүрдүүлэх зорилготой юм.

захиргааны хэргийн шүүгч хариуцагчын зөвшөөрлийг баталж ямар шийдвэр гаргах вэ??

Захиргааны хэргийн шүүгч хариуцагчын зөвшөөрлийг баталж ямар шийдвэр гаргах вэ?
03 сарын 27, 15:44 , асуулт № 332 , Д. Мишээл