Эдийн засгийн гэмт хэрэг

Эдийн засгийн гэмт хэрэг нь материаллаг үнэт зүйлийг үйлдвэрлэх, хуваарилах, хэрэглэх, үйлчилгээг эрхлэн явуулахад чиглэгдсэн нийгмийн харилцаанд халдсан, эрүүгийн хуулиар хориглосон нийгэмд аюултай үйлдэл, эс үйлдэхүйг хэлнэ.

Асуулт байхгүй байна