Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах талаар тогтоосон эрх зүйн журам, хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдалд халдаж, хүмүүсийн эрүүл мэндэд хохирол, хор уршиг учруулсан, нийгэмд аюултай үйлдэл, эс үйлдэхүйг хэлнэ.

Асуулт байхгүй байна