Хөдөлмөрийн эрх зүй

     Иргэд өөрийн ажиллах хүчийг ажил олгогч (өмчтөн буюу үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл бүхий этгээд)-д хөлслөхөөр тохиролцсоны үндсэнд үүсэх хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулан журамлахаар тогтоогдсон хэм хэмжээнүүдийн нийлбэрийг хэлнэ.

Үүнийг яаж зохьцуулах вэ

Үүнийг яаж зохьцуулах вэ
03 сарын 29, 12:08 , асуулт № 354 , Д. Мишээл