Аргагүй хамгаалалт

Аргагүй хамгаалалт нь өөрлүү нь болон бусад этгээдрүү, хөрөнгө рүү нь чиглэсэн үед хамгаалж хийсэн үйлдэл, эс үйлдлийг хэлнэ. Хэрэв нотолж чадвал хариуцлага хүлээлгэдэггүй юм.

Энэхүү халдлага нь бодитой байх учиртай юм.

Асуулт байхгүй байна