Гарцаагүй байдал

Гарцаагүй байдал нь аюулыг өөр арга замаар зайлуулах боломжгүй үед хийсэн үйлдлийг хэлнэ. Учирах хохирол нь учирсан хохирлоос их байж болохгүй юм.

Асуулт байхгүй байна