Өөртөө туслах үйлдэл

Өөртөө туслах үйлдэл нь

Эрх бүхий байгууллагын тусламж яаралтай авах боломжгүй нөхцөл байдал

Өөрийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхол зөрчигдөх бодит нөхцөл байдал бий болсон

Урах, эвдэх, хорих, барих, эзэмшилдээ авах зэрэг хуульд заасан үйлдлийг хийхийг өөртөө туслах үйлдэл гэнэ. Энэхүү өөртөө туслах үйлдлийг хийсэн этгээл нэн даруй эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэх үүрэгтэй юм.

Асуулт байхгүй байна