Хөдөлмөрийн маргаан

     Монгол Улсын хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийг хэрэглэх, эсхүл хууль тогтоомжоор тодорхойлогдоогүй хөдөлмөрийн нөхцөлийн талаар хөдөлмөрийн эрх зүйн байгууллагын захиргааны (эзэн) хооронд үүссэн бөгөөд хуульд зааснаар зохицуулагдах санал зөрчилдөөнийг хөдөлмөрийн маргаан гэнэ.

Асуулт байхгүй байна