Гэрээ, түүний төрөл

     Бусдын өмчлөлд хөрөнгө шилжүүлэхтэй холбоотой гэрээий үүрэг

243.1 худалдах худалдан авах гэрээ

262.1 зээлээр худалдах худалдан авах гэрээ

265.1 эд хөрөнгө буцаан авах болзолтой хийсэн худалдах худалдан авах гэрээ

269.1 . Ирээдүйд эд хөрөнгө худалдах-худалдан авах гэрээ

274.1 Арилжааны гэрээ

276.1 Бэлэглэлийн гэрээ

281.1 Иргэд хоорондын зээлийн гэрээ

     Бусдын эзэмшил ашиглалтад хөрөнгө шилжүүлэхтэй холбоотой гэрээний үүрэг.

287.1 Эд хөрөнгө хөлслөх гэрээ

302.1 Орон сууц хөлслөх гэрээ

312.1 Санхүүгийн түрээсийн гэрээ

318.1 Түрээсийн гэрээ

321.1 Газрын түрээсийн гэрээ

339.1 Эд хөрөнгө үнэ төлбөргүй ашиглах гэрээ

333.1 Франчайзинг

338' Мерчендайзинг

     Ажил гүйцэтгэлтэй холбоотой гэрээний үүрэг (ажил үүрэг гүйцэтгэсний дараа хөлс авах)

343.1 Ажил гүйцэтгэх гэрээ

359.1 Хөлсөөр ажиллах гэрээ

369.1 Хөдөлмөрийн гэрээ

     Туслалцаа үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой гэрээний үүрэг

370.1 Аялал жуулчлалын гэрээ

380.1 Тээвэрлэлтийн гэрээ

399.1 Даалгаврын гэрээ

407.1 Илгээмжийн гэрээ

410.1 Зуучлалын гэрээ

413.1 Худалдааны зуучлалын гэрээ

422.1 Хадгалалтын гэрээ

431.1 Даатгалын гэрээ

     Зээл төлбөр тооцооны гэрээний үүрэг

445.1 Төлбөр тооцооны гэрээ

451.1 Банк эрх бүхий байгууллагаас олгох зээлийн гэрээ

454.1 Мөнгөн хадгаламжийн гэрээ

457.1 Банкны баталгааны гэрээ

458.1 Батлан даалтын гэрээ

466.1 Тооцоо нийлэх гэрээ

     Бусад гэрээний үүрэг ямарч гэрээнд багтдаггүй өөрийн онцлоготой

476.1 Хамтран ажиллах гэрээ

483.1 Асран тэтгэх гэрээ

486.1 Тоглоом, мөрий

 

Асуулт байхгүй байна