Гэрээ байгуулах арга

1. Гэрээ нийтлэг аргаар байгуулах

Нэг талаас эрээ байгуулах санал буюу оферт илгээж нөгөө талаас саналыг хүлээн авсан хариу буюу акцепт хийснээр гэрээ байгуулагдсанд тооцогдоно.

Мөн цахимаар буюу интернэтээр гэрээ байгуулах.

2. Үнэ хаялцуулах журмаар гэрээ байгуулах

Дуудлага худалдаа - өндөр үнийг санал болгосон этгээдтэй гэрээ байгуулах (хоёр төрлөөр хийгдэх ба нээлттэй буюу сонирхсон бүх хүн оролцох, хаалттай буюу уригдсан хүмүүс л оролцоно).

3. Гэрээг заавал байгуулах

Гэрээг талууд чөлөөт байдлын зарчмыг үндэслэн байгуулах боловч хуульд заасан тохиолдолд гэрээг заавал байгуулах шаардлага үүсч болно. Заавал байгуулах хэлбэрээр гэрээг  Нийтийн гэрээнд 

Шударга бус өрсөлдөөнтэй холбогдох гэрээнд 

Дуудлага худалдаанд 

Төрийн зохицуулалтын шаардлагаар 

Шүүхийн шийдвэрээр тус, тус байгуулна

Асуулт байхгүй байна