Гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзах

Гэрээнээс татгалзах гэдэг нь үүссэн үүргээс бүрэн татгалзаж үүргийг үүрэг үүсэхээс өмнөх байдалд буцаан оруулахыг хэлнэ.

  1. Үр дүн шаардсан урт хугацааны гэрээнд гэрээний татгалзах яригдахгүй
  2. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр татгалзсан этгээд нөгөө талдаа учирсан хохирлыг барагдуулна.

Гэрээг цуцлах гэдэг нь гүйцэтгэсэн үүргийг хүлээн зөвшөөрч гэрээг дуусгавар болгохыг хэлнэ.

  1. Үр дүн шаардсан үйлчилгээ үзүүлсэн гэрээнд зөвхөн цуцлах эрх яригдана.
  2. Хүнтэдгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээг цуцлах шаардлага гаргасан этгээд нөгөө талд учирсан хохирлыг барагдуулна.
Асуулт байхгүй байна