Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа

Эрүүгийн хэргийг мөрдөн байцаах, шүүн шийдвэрлэхтэй холбогдсон нийгмийн харилцааг зохицуулсан хэм хэмжээний цогц ажиллагаа юм.

Асуулт байхгүй байна