Цахим мэдэээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг

Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг бол хувь хүн, хуулийн этгээд, нийгэм болон төрийн мэдээллийн автоматжуулсан систем дэх эрх, ашиг сонирхлыг гэм буруутайгаар зөрчсөн, эрүүгийн хуульд заасан үйлдэл юм.

Гэмт хэрэг

  1. Цахим мэдээлэлд хууль бусаар халдах
  2. Хор хөнөөлт программ бүтээх, ашиглах, тараах
Асуулт байхгүй байна