Авто тээврийн эсрэг гэмт хэрэг

Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг нь тээврийн салбарт хүмүүсийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн аюулгүй байдлыг хамгаалахад чиглэгдсэн нийгмийн харилцааг гэм буруутайгаар зөрчсөн, нийгэмд аюултай үйлдэл, эс үйлдэхүй юм.

  1. Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих (Эрүүгийн хуулийн 27.10) гэмт хэрэг
  2. Автотээврийн гэмт хэрэг үйлдсэн жолооч зугтаах (Эрүүгийн хуулийн 27.11)
Асуулт байхгүй байна