Өмгөөлөгчийн эрх

1. Яллагдагчтай ганцаарчилан уулзах

2. Хэргийн бүх материалтай танилцаж нууцад хамаарахаас бусад материалыг хуулбарлаж авах

3. Хүсэлт гаргах асуудалыг яллагдагчтай зөвлөх

4.  Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа хийлгэх, нотлох баримт шаардан гаргуулж, хавсаргах,түүнчлэн хэрэгт ач холбогдолтой бусад асуудлын талаар хүсэлт гаргах

5 Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шинжээчийг татгалзах

Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчаас яллагдагчийн эрхийг зөрчсөн бол прокурорт гомдол гаргах

Яллагдагч, өмгөөлөгчийн хүсэлтээр гүйцэтгэж байгаа мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд байлцах зэрэг болно.

Асуулт байхгүй байна