Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох

Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох гэдэг нь эрх бүхий байгуулага албан тушаалтанаас эрүүгийн хэрэгт ач холбогдол бүхий материалуудыг үнэлж үзсэний үндсэн дээр эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд заасан тодорхой нөхцөл байдал байгаагийн уламаас мөрдөн байцаалтыг үргэлжилүүлэн явуулж болохгүй тухай шийдвэр гаргах ажиллагаа юм.

Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч б-ч саналаа прокурорт явуулж прокурор болон шүүх хэргийг хэрэгсэхгүй болгодог.

Дараах үндэслэлээр эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгно

ЭБШХ-ийн 208-р зүйл

1 Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй.

2 Хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан

3 Гэмт хэрэгт холбогдогч этгээд нас барсан,нас барсан хүнийгцагаатгах эсхүл бусад хүмүүст холбогдох нөхцөл байдал шинээр илэрснээс уг хэргийг сэргээн хэлэлцэх явдал үүнд хамаарахгүй

4 Тухайн хэргийг урьд нь хэрэгсэхгүй болгосон тогтоол магдлал хүчинтэй

5 Нэмэлт нотлох баримт цуглуулах бүхийл ажиллагаа хийсэн боловч сэжигтэн ,яллагдагч хэрэг үйлдсэн болох нь нотлогдоогүй бол

6 Гэмт хэргийн хохирогч сэжигтэн, яллагдагч , шүүгдэгчтэй эвлэрсэн бол

7 Хэд хэдэн сэжигтэн, яллагдагч хэрэгт татагдсан бөгөөд хэргийг хэрэгсэхгүй болгох үндэслэл нь нийт сэжигтэн, яллагдагчид хамаарахгүй байвал тухайн сэжигтэн, яллагдагчид холбогдох хэргийг тусгаарлаж хэрэгсэхгүй болгоно.

Асуулт байхгүй байна