Гэрээ тайлбарлах

Гэрээг тайлбарлахдаа үгийн шууд утгаар, үгийн шууд утгаар тайлбарлах боломжгүй бол хүсэл зоригийн илэрхийллээр тайлбарлаж болно.

Гэрээг тайлбарлахдаа:

- Стандарт нөхцөлтэй гэрээг санал хүлээн авагч талд ашигтай байдлаар тайлбарлана.

- Нутгийн ёс заншил хэллэг орсон гэрээнд саналыг хүлээн авагч талд ашигтай байдлаар тайлбарлана.

Гэрээг тайлбарлахад маргаантай тохиолдолд шүүгч тайлбарлана.

Асуулт байхгүй байна