Иргэний эрх зүйн хугацаа

Иргэний эрх зүй дэх хугацаа гэж иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогчид баримтлавал зохих хугацаа, орон зайн баримжааллыг хэлдэг.

1. Хуанлийн аргаар /он, сар, өдөр, цаг/

2. Үйл явдлаар тодорхойлж болдог. /цас ормогц..../

Иргэний эрх зүйд үүрэг гүйцэтгэж дуусах хугацаа нь амралтын өдөр байвал дараагийн ажлын өдөр үүргийг гүйцэтгэнэ.

Үүргийг гүйцэтгэх цаг нь тухайн өдрийн эцсийн цаг байх ба /23:59/ албан байгууллагын хувьд ажлын цаг байна.

Иргэний эрх зүйн хугацаа:

1. Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа

2. Баталгаат хугацаа

3. Хөөн хэлэлцэх хугацаа

Асуулт байхгүй байна