Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа

Үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой гэрээний нэг тал нөгөөгөөс шаардах эрхтэй байх хугацааг хэлнэ./Аялал жуулчлалын гэрээнд гомдлын шаардлага гаргах хугацаа 1 сар байна/

 

Асуулт байхгүй байна