Иргэний хуулийг хэрэглэх

1. Төсөөтэй хэрэглэх

Тухайн харилцаа зохицуулсан хуулийн хэм хэмжээ байхгүй бол төсөөтэй харилцаа зохицуулсан хуулийн хэм хэмжээ хэрэглэж болно. Тухайлбал, иргэний хуулинд тусгагдсан 37 гэрээнээс өөр төрлийн гэрээг хуулийн дагуу хийж болно гэсэн үг юм.

2. Буцаан хэрэглэх

Төсөөтэй харилцааг зохицуулсан хуулийн хэм хэмжээ байхгүй бол иргэний эрх зүйн зарчим, агуулга, нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн зан суртахууны хэм хэмжээг удирдлага болгон шийдвэрлэнэ.

Асуулт байхгүй байна