Өмчийн тухай

Өмч нь аль ч нийгмийн үед оршин тогтносоор ирсэн, тухайн нийгмийн тогтолцооноос хамааран өмч болон өмчлөх эрх түүнд хандах нийгмийн сэтгэл зүй зэрэг нь оршсоор ирсэн байна.

Баялаг нь нийгмийн оршин тогтнох үндэс бөгөөд хүний хэрэгцээ ашиг сонирхолд өртөгдсөн байдаг.

1. Байгалийн нөөц

2. Хүний хөдөлмөрөөр бий болсон зүйлс

Энэ нь хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагад өртөгдсөн үед өмч гэсэн зүйлийг бий болгодог юм. 

Баялаг бүр өмч болдоггүй, өмч бүр баялаг байна.

 

Асуулт байхгүй байна