Өмчийн төрөл, хэлбэр

Монгол Улсын Үндсэн хуульд  Монгол Улс дэлхий нийтийн эдийн засгийн хөгжлийн түгээмэл хандлага, өөрийн орны өвөрмөц онцлогт нийцсэн олон хэвшил бүхий эдийн засагтай байна.

Хувийн өмч нь иргэн болон хуулийн этгээдийн эрхэнд хамаарч байгаа хөрөнгө, оюуны үнэт зүйл, эрхийг ойлгож болно.

Дундын өмч нь хоёр буюу түүнээс дээш этгээд эд хөрөнгийг эзэмшиж байгаа тохиолдолд дундын эд хөрөнгө үүсдэг байна.

Нийтийн өмч нь өмчлөгч нэг этгээд биш олон этгээд байх ойлголт хэдий ч Монгол Улсын хувьд өмчлөгч нь нэг байна. Өөрөөр хэлбэл энэ нь олон нийтийн хүсэл зориг төрд агуулагдсан байдагтай холбоотой.

Асуулт байхгүй байна