Орон нутгийн өмч

Орон нутгийн өмч нь тухайн орон нутгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын эрх мэдлийн хамаарах /эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах/ эдийн болон эдийн бус, хөдлөх үл хөдлөх хөрөнгө хамаарна.

Тухайлбал, Орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах,

Асуулт байхгүй байна