Шашны өмч

Энэ харилцаа нь төр сүм хийдийн харилцааны тухай хуулиар зохицуулагддаг.

Сүм хийд нь нийтийн захиргааны байгууллагад хамаардаг бөгөөд өмч нь нийтийн өмчид хамаардаг. Хэрэв тухайн шашны байгууллага хууль зөрчсөн тохиолдолд өмчийг нь ижил төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага эсхүл төрийн өмчид шилжүүлдэг.

Асуулт байхгүй байна