Эд хөрөнгө өмчдөх гэрчилгээг гэмтээх

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг гэмтээсэн тохиолдолд түүнийг хүчингүй болгож, нөхөн олгоход бүрдүүлж 
өгөх баримт бичгүүд:

  1. гэрчилгээ дахин олгох тухай өргөдөл
  2. гэмтээсэн гэрчилгээ  /эххувь /
  3. өмчлөгчдын иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
  4. үйлчилгээний хураамж:  20000  төгрөг /яаралтай үйлчилгээ байхгүй/
  5. мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна. 
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш 5 хоногт багтаан бүртгэнэ.

Асуулт байхгүй байна