Гэрээний стандарт нөхцөл

Энэнь хуулиар зөвшөөрөх хэм хэмжээний хүрээнд урьдчилан тогтоосон, нийтэд санал болгож буй гэрээний нөхцлүүдийг хэлнэ.

1. Иргэдэд зориулсан /анхааруулгатай андуурдаг/

2. Хуулийн этгээдэд зориулсан

Стандарт нөхцөл нь шударга ёсонд харш, нэг талын эрхийг хэтэрхий хязгаарласан 1 талд давуу эрх олгосон байвал хүчин төгөлдөр бус байна. /Зургаар илэрхийлэгдэж болно/

Дараах тохиолдолд стандарт нөхцөл хүчин төгөлдөр бус байна.

1. Доголдолтой бараа бүтээгдэхүүн буцаан шаардах эрхийг хязгаарласан.

2. Хариуцлагыг хэт их нэмэгдүүлж тогтоосон /1-3 дахин зөвшөөрнө/

3. Нэг талыг үндэслэлгүйгээр гэрээнээс татгалзах эсвэл татгалзахгүй байхыг үүрэг болгосон.

4. Гэрээнд хэт их урт хугацаа тогтоосон, хариуцлагын арга хэмжээг давуулан хэрэглэсэн бол тус тус хүчин төгөлдөр бус байна.

Асуулт байхгүй байна