Үүргийн гүйцэтгэлд саад болох үндэслэл

1. Талуудаас хамаарсан буюу үүрэг гүйцэтгүүлэгчээс хамаарсан эсхүл үүрэг гүйцэтгэгчээс хамаарсан байдаг.

2. Талуудаас хамаарахгүй буюу байгалийн гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл, нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн /эрх бүхий байгууллагын шийдвэр эсхүл хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол / Иргэний хуулийн 219, 220, 221, 222 заалтууд/

 

Асуулт байхгүй байна