Үүрэг дуусгавар болох

1. Үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн

2. Үүргийг сольж гүйцэтгэсэн

3. Үүргийг тооцож дуусгавар болох

4. Хадгалалтад шилжүүлснээр

5. Өрийг хүчингүй болгосноор

6. Үүрэг гүйцэтгүүлэгч, гүйцэтгэгч хоёр нэг этгээд болсон

7. Тухайн үүрэг нь үүрэг гүйцэтгэгч, гүйцэтгүүлэгчийн хувийн байдалтай салшгүй холбоотой тохиолдолд үүрэг гүйцэтгүүлэгч, гүйцэтгэгч нь нас барсан, эрх зүйн чадамжгүй болсон

8. Бусад нөхцлөөр бол тус тус үүрэг дуусгавар болдог.

Асуулт байхгүй байна