Шүүгч томилох

Шүүгчийг шүүгчдийн зөвлөлгөөнөөс гаргасан хуваарийн дагуу сар жилээр томилно.

Шүүгчдийн зөвлөлгөөнийг ерөнхий шүүгч даргална. Нийт шүүгчдийн гуравны хоёр ь оролцож байж хүчинтэй байдаг байна.

Шүүгч бүр саналын нэг эрхтэй. Санал тэнцвэл ерөнхий шүүгчийн талд шийдвэрлэнэ.

Асуулт байхгүй байна