Нийгмийн халамж

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээний төрөл, хамрах хүрээг тогтоох, нийгмийн халамжийн сан бүрдүүлэх, уг сангийн хөрөнгийг зарцуулах, нийгмийн халамжийн болон нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлэх, нийгмийн халамжийн байгууллагын тогтолцоо, чиг үүргийг тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулдаг.

Төрөл

1. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авах 5 субьект

-60 настай эрэгтэй, 55 настай эмэгтэй

-Одой

-Тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхэд

-Хөдөлмөрийн чадвараа 50иас дээш хувиар алдсан, 16 нас хүрсэн

-18 хүтэл насны 4өөс дээш хүүхэдтэй 45 настай эмэгтэй, 50 настай эмэгтэй.

2. Нийгмийн халамжийн тэтгэмж 4 төрөлтэй

-Онцгой тохиолдлын

-Жирэмсний болон амаржисны

-Өрхийн гишүүн иргэний тэтгэмж

-Асаргааны тэтгэмж

3. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг хоёр ангилна

-Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ

-Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ

4. Нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ 3 төрөл байна.

-Боловсролыг дэмжих

-Хүнс тэжээлийг дэмжих

-Эрүүл мэндийг дэмжих

Асуулт байхгүй байна