Захиргааны актын хэлбэр, төрөл

Захиргааны актын хэлбэр

  1. Амаар
  2. Бичгээр
  3. Бодит үйлдэл
  4. Эс үйлдэл
  5. Цахимаар
  6. Бусад

Захиргааны актын төрөл

  1. Эерэг нөлөөлөл бүхий захиргааны акт /хүчингүй болгох 48.2, цуцлах 49.3, нэмэлт зохицуулалт 38.2/
  2. Сөрөг нөлөөлөл бүхий захиргааны акт /хүчингүй болгох 48.1, нэмэлт зохицуулалт 38.2/
Асуулт байхгүй байна