Захиргааны бичмэл актад тавигдах шаардлага

  1. Захиргааны актыг гаргасан захиргааны байгууллагын нэр, хаяг, тамга, тэмдэг болон гарын үсэг зурах эрх бүхий албан тушаалтны нэр, гарын үсэг, захиргааны актын нэр, огноо, дугаарыг тодорхой заасан байх
  2. Захиргааны акт хаяглагдсан этгээдийн холбогдсон мэдээлэл
  3. Захиргааны актыг гаргах бодит нөхцөл байдал хууль зүйн үндэслэлийг заах
  4. Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааг өргөдөл, гомдлын үндсэн дээр үүсгэсэн бол түүнийг тусгах
  5. Захиргааны актыг хүлээн зөвшөөрөхгүй тохиолдолд гомдол гаргах этгээд болон хугацааг заах.
Асуулт байхгүй байна