Шан харамж

Шан харамж бол авлигын шинжтэй эрх зүйн зөрчлийн нийгмийн хор аюулын зэрэглэлээр харьцангуй бага хэлбэр юм. Албан үүргээ зохих ёсоор биелүүлсний төлөө тухайн этгээдий хувиараа урамшуулан шагнахыг шан харамжид хамруулна.

Шан харамж өгч байгаа хүний хувьд баярласнаа илэрхийлэхээс өөр гэм буруутай санаа байдаггүй. Харин авч байгаа албан хаагчийн хувьд мэргэжлийн ёс зүйг ноцтой зөрчсөн үйлдэл болно. Тухайн хүнийг албаныхаа үүргийг амжилттай биелүүлсэн, гавьяа байгуулсан тохиолдолд зөвхөн төр л зохих журмын дагуу шагнаж урамшуулах ёстой.

Асуулт байхгүй байна