Бэлэг

Бэлэг бол хүмүүсийн хоорондын гэмгүй сайхан харилцаа, сайн санааны илэрхийлэл болгон өгч авдаг зүйл юм. Гэтэл бэлгийг агуулга, зориулалтаас гадна, авлигын халхавч болгон ашигла явдал бас байдаг.

Албан тушаалын байдалтай нь холбогдуулан ёслолын болон албан ёсны бусад арга хэмжээний үеэр хүндэтгэл үзүүлж талархсаны шинж тэмдэг болгон бусад этгээдээс өгсөн бэлэг, дурсгалын зүйлийг багууллагын санхүүд бүртгүүлэх, тогтоосон үнэ хэмжээнээс илүү үнэ бүхий бэлэг, дурсгалын зүйлийг тушаах, эсхүл түүнээс илүү үнэтэй бэлэг дурсгалын зүйлийн үнийн зөрүүг нь төлөх замаар хувьдаа авч болох жишиг дүрэм байдаг. Гэхдээ төрийн албан хаагч нь хашиж буй албан тушаалын байдалтай нь холбогдуулан өгч байгаа аливаа бэлгээс аль болох татгалзаж байх нь албаны ёс зүйд нийцнэ.

Асуулт байхгүй байна