Зүй бусаар тал өгөх, хөнгөлөлт үзүүлэх

Төрийн байгууллага, албан тушаалтан зарим аж ахуйн нэгжид ялгаварлан тал өгч хэт ойр харилцаа үүсгэн түүнд тусгайлсан дэмжлэг үзүүлэх явдлаар авлигын энэ хэлбэр илэрхнэ.

Зах зээлийн хуулиар аж ахуйн нэгжид зах зээлд төрөөс бүрдүүлсэн ижил нөхцөл, боломжийн хүрээнд шударгаар өрсөлдөх учиртай. Гэтэл зарим аж ахуйн нэгжийг төр ивээлдээ авах, түүнд зөвшөөрлийн, татварын гэх мэт хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлэх нь дээрх шударга өрсөлдөөний буюу зах зээлийн хуулийг хувийн улс төрийн бүлэглэлийн ашиг сонирхолын үүднээс зөрчсөн зүй бус үйлдэл юм.

Асуулт байхгүй байна