Гэрээний эрх зүй

     Иргэний эрх үүргийг үүсгэх, өөрчлөх, дуусгавар болгоход чиглэсэн хоёр буюу түүнээс дээш тооны этгээдийн хүсэл зоригийн илэрхийллийг хэлнэ.

     Гэрээ нь

  1. Субьект нь чадамжтай байх
  2. Обьект хуульд нийцсэн байх
  3. Хуульд заасан хэлбэрээр байгуулагдсан байх
Асуулт байхгүй байна