Гэрлэлт

    Гэр бүлийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн нэгийн нэгд заасанчилан  хуулиар тогтоосон насанд хүрсэн эрэгтэй, эмэгтэй хоёр, сайн дурын, чөлөөтэй, тэгш эрхийн үндсэн дээр гэр бүл болох зорилгоор хуульд заасны дагуу төрийн эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэхийг хэлнэ.

Асуулт байхгүй байна